สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่
 
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนในระดับองค์กร ที่มีพลังและศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในจังหวัดของท่านสามารถดำเนินงานได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   โดยมี ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี   ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ คุณปิยะวรรณ  เกษเสนา  ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร 
ทั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   โดยการสนับสนุนของ สสส.  มุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้มากขึ้น  ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 องค์กร ได้แก่  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.), องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย (อวชท.), ชมรมวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค  จังหวัดกาฬสินธุ์, ชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุ  จังหวัดขอนแก่น, ชมรมสถานีวิทยุชัยภูมิ, ชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี, ชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดมุกดาหาร, ชมรมสื่อสร้างสรรค์วิทยุธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม, สมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด, มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา, สมาคมวิทยุชุมชนนครโคราช, สมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด, สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร, สมาคมนักข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ, สมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี  สมาคมนักประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด และคมชัดทีวี ร้อยเอ็ดโดยงานประชุมจัดในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม  2565 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด