ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ

  มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนในระดับองค์กร ที่มีพลังและศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในจังหวัดของท่านสามารถดำเนินงานได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น   โดยมี ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรัณญา  เบญจกุล  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณแสงเดือน  สุวรรณรัศมี   ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ พ.ต.ท.หญิง  สุธิดา  สมิทธิไกร รอง ผกก. ฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 5 รองโฆษกตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมเป็นวิทยากร

            ทั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่   โดยการสนับสนุนของ สสส.  มุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้มากขึ้น  ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 17 องค์กร ได้แก่  สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่, สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดกำแพงเพชร,  สถานีวิทยุกระจายเสียงตำรวจ ตำรวจภูธรภาค 6 จังหวัดพิจิตร, สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.), องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย (อวชท.), สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์, สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดแพร่, ชมรมวิทยุท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร, สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดตาก, ชมรมวิทยุกระจายเสียง จังหวัดพิจิตร, สมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดพิษณุโลก, สมาคมเครือข่ายสื่อท้องถิ่นเมืองพระร่วง จังหวัดสุโขทัย, ชมรมสื่อสารมวลชนอุตรดิตถ์ และสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน   โดยงานประชุมจัดในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก