ผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2

ผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดการอบรมผู้นำสื่อนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ในรุ่นที่ 2 นี้มีเครือข่ายสื่อจาก 14 จังหวัด รวม 28 คน (จังหวัดละ 2 คน) จากจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสตูล จังหวัดกระบี่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดระยอง จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครนายก จังหวัดพังงา จังหวัดชัยนาท เพื่อให้สามารถกลับไปขับเคลื่อนการทำงานระดับนโยบายในพื้นที่จังหวัดของตนเอง

โดยมีวิทยากรมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของ ทำไม! ต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ และความเป็นนักAdvocate โดยนางสาวบังอร ฤทธิภักดี ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมมภิบาลในการควบคุมยาสูบ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (GGTC) สถานการณ์ควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 โดยนายอดิศักดิ์ พุ่มทอง กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย กับ 9 คำถามเครื่องมือในการผลักดันนโยบายสำหรับการเป็นนัก Advocate

และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นที่ 1 กับการเป็นนักขับเคลื่อนนโยบาย ที่ได้ลงไปขับเคลื่อนจริงในพื้นที่ของตนเองจนประสบความสำเร็จใน 3 พื้นที่ คือ คุณธนัยนันท์ พัฒน์จิรวัชร กับโครงการถนนคนเดินและคนม่วนปลอดบุหรี่ จังหวัดเชียงราย คุณนนท์วิธ แก้วนุ่ม จากโครงการจุดจอดรถ รับ- ส่ง ผู้โดยสาร จังหวัดพัทลุง และคุณคชณมาศ มณีอัญญะเฟื่องฟู จากโครงการวัดในจังหวัดขอนแก่นปลอดบุหรี่ 100% จังหวัดขอนแก่น หลังจากฟังบทเรียนจากรุ่นพี่แล้ว ทุกจังหวัดจะได้ร่วมกันคิดวางแผนโครงการมานำเสนอพร้อมกับการคอมเม้นท์จากคณะอาจารย์ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดขึ้นและเป็นไปได้จริงในพื้นที่

เป็นเวลา 2 วันครึ่งที่เต็มไปด้วยคุณค่าในการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่จังหวัดของตนเอง เพื่อสังคมของประเทศไทยปลอดบุหรี่ ถ้าทุกคนมีส่วนร่วม

ศูนย์ข้อมูลออนไลน์