ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก

 
ครูอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมพัฒนาคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก"
เมื่อวันพุธ ที่ 23 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมทิพย์นภาลัย โรงแรมมิโด กรุงเทพฯ
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับผู้แทนภาคีเครือข่ายครูโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำคู่มือจัดกิจกรรมการเรียนรู้รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็ก (ฉบับร่าง) ภายใต้โครงการร่วมปกป้องเด็ก (Gen Alpha) จากการได้รับควันบุหรี่
โดยมีผู้แทนภาคีครูเข้าร่วมประชุม ได้แก่
  • ดร.พรรณเพ็ญแข  อดุลยพันธ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี   กรุงเทพฯ
  • น.ส.ศนิพัชร์  เล็กสุภาพ              โรงเรียนบำรุงวิทยาธนบุรี   กรุงเทพฯ
  • นายอัครเดช  อินทรสถาพร         รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา  อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
  • น.ส.กนกพร  ปรีชาปัญญากุล     โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพ ที่ 201 อำเภอกาษจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • น.ส.วัชรี  บุญอยู่                        โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
  • นางสะอาด  มีศิริ                       โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี) อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
  • นางวิลาวัณย์  สมหมาย             โรงเรียนอนุบาลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
  • นางขวัญจิต  ดำขำ                    นักวิชาการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสุวิมล  จันทร์เปรมปรุง คณะกรรมการบริหารเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นวิทยากรนำกระบวนการพิจารณาเนื้อหา  
ผู้แทนครูทุกท่านได้รับทราบข้อมูล ภาพรวมของการดำเนินงานโครงการที่ผ่านมา พร้อมวัตถุประสงค์ในการริเริ่มพัฒนาจัดทำคู่มือ ฯ นี้ ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้เกิดคู่มือพร้อมใช้ สามารถบูรณาการร่วมกับแผนการเรียนการสอนของครูอนุบาล ในประเด็นการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่สำหรับเด็กได้ โดย นางสาวแสงเดือน  สุวรรณรัศมี  ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
.
ผู้แทนครูทุกท่าน ได้ร่วมปรับเนื้อหากิจกรรม ให้ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านเนื้อหา พัฒนาการทักษะด้านต่างๆที่เด็กควรจะได้รับและเหมาะสมต่อเด็ก พร้อมทั้งพิจารณาสื่อรณรงค์สำหรับเด็ก และสื่อประกอบการสอนสำหรับครูอีกด้วย 
การริเริ่มพัฒนาคู่มือ ฯ ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งในแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คุณครู และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ได้เห็นถึงความสำคัญของการร่วมปกป้องเด็ก Gen Alpha จากอันตรายจากการได้รับควันบุหรี่ต่อไป