\"เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด\""เยาวชนควนโดน ร่วมรณรงค์ห่างไกลบุหรี่ และยาเสพติด"