งาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
ได้ดำเนินโครงการ “พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่” โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ที่ต่อยอดจาก “7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่” ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ เกิดผลงานจากนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ที่หลากหลายนั้น
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนและครูที่พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปี พ.ศ.2563 - 2566 มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงจัดงาน Smoke-free School Innovation 2020 และ ก้าวต่อไปของเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ : ภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องดอนเมือง 1 - 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร