สื่อมวลชนฐานสำคัญ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่

สื่อมวลชนท้องถิ่น ฐานสำคัญ ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เป็นการขยายฐานสื่อมวลชนเป็นแนวร่วมนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในจังหวัด  ให้มารับรู้ข้อมูลสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบและความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงานและบรรยายในหัวข้อ ทำไม! ต้องควบคุมการบริโภคยาสูบ  การนำเสนอสถานการณ์การควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการระดมความคิดใน 3 เรื่องหลัก ที่สื่อมวลชนสามารถกลับไปทำในท้องถิ่นของตนเอง โดยคุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการ และการสนับสนุนด้านต่างๆ จากมูลนิธิรณรงค์ โดยคุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการ มูลนิธิรณรงค์ฯ

ทั้งนี้มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยการสนับสนุนของ สสส. มุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้มากขึ้น ซึ่งในงานนี้มีสื่อมวลชนร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน จาก 26 จังหวัด โดยงานสัมมนาจัดในวันที่ 14-15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ศูนย์ข้อมูลออนไลน์