อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ตำบลปลอดบุหรี่ต้นแบบด้วยมาตรการควบคุมยาสูบที่เป็นรูปธรรม

สานพลัง อบต.บุ่งหวาย ก้าวสู่ตำบลปลอดบุหรี่ต้นแบบ

ด้วยมาตรการควบคุมยาสูบที่เป็นรูปธรรม

นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เปิดเผยว่า ตำบลบุ่งหวายให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตำบลปลอดบุหรี่เป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2560 ได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “สานพลังชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่”

มีการขับเคลื่อนจนเกิดมติและมาตรการจากประชาคมให้ตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ ร้อยละ 100 ตามมาตรการเขตปลอดบุหรี่ใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 รวมถึงได้ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และทีมนักวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.ดร.สาโรจน์ นาคจู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคุณอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการจากกองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ วางแผนสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามกฎหมายของร้านค้า/สถานที่จำหน่ายบุหรี่ และ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ต้นแบบ ในปี 2563 นี้

ผลการสำรวจในช่วงต้นปี 2563 พบว่าตำบลบุ่งหวายสามารถดำเนินมาตรการเกี่ยวกับร้านค้าและพื้นที่สาธารณะได้ดีเยี่ยม โดยพบว่า ร้านค้าใน อบต.ถึงร้อยละ 85.7 ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่ การจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ พบว่ามีป้ายห้ามสูบบุหรี่ชัดเจน โดยป้ายส่วนใหญ่ได้รับการติดไว้ที่ภายนอกอาคารมากกว่าภายในอาคาร ถึง 2 เท่า และพบการสูบบุหรี่ในพื้นที่สาธารณะที่ห้ามสูบบุหรี่เพียง ร้อยละ 1 เท่านั้น สำหรับผลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป พบว่าตำบลบุ่งหวาย มีอัตราการสูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 25.3 สูงกว่าอัตราการสูบบุหรี่ของจังหวัดอุบลราชธานีจากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 22.8 และข้อค้นพบสำคัญอีกประการ คือประชาชนที่สูบบุหรี่ของ อบต. ถึงร้อยละ 91.9 มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบ้าน โดยผู้สูบบุหรี่เหล่านี้ มีเพียงร้อยละ 2.7 เท่านั้น ที่มีความต้องการเลิกบุหรี่ และกว่าร้อยละ 62.4 อยู่ในระยะลังเลใจในการตัดสินใจเลิกบุหรี่

ผลสำรวจข้างต้นนี้ เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่นำมาสู่การจัดเวทีระดมความคิดของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มาร่วมกันเพื่อพัฒนาแผนปฎิบัติการชุมชนตำบลบุ่งหวายสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมถึงเฝ้าระวังให้สิ่งที่ดำเนินการได้ดีอยู่แล้ว มีประสิทธิภาพคงที่หรือดียิ่งขึ้นไปอีก ตลอดจนสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยจากอันตรายของบุหรี่อย่างต่อเนื่อง และตลอดไป ทั้งนี้ การลงนามความร่วมมือชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมมือ และสนับสนุนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ โสภีพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ศาสนสถาน, ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร, ผู้ประกอบการ ร้านค้า, นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนางสาวปิยวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ซึ่งจากรายนามที่กล่าวมานี้เป็นบุคคลและหน่วยงานสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อทำให้ชุมชนตำบลบุ่งหวายปลอดบุหรี่ และร่วมกันปกป้องคนในตำบลบุ่งหวายให้ปลอดภัยจากบุหรี่ และมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

3 กันยายน 2563