อบต.น้ำผุด ระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อน อบต.ปลอดบุหรี่

อบต.น้ำผุด ระดมทุกภาคส่วนขับเคลื่อน อบต.ปลอดบุหรี่

นายวิศาตร แสงศรี นายกอบต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง เปิดเผยว่า สถานการณ์การสูบบุหรี่ในจังหวัดตรัง ปี 2560 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 24.2 สูงเป็นอันดับ 10 ของประเทศ ซึ่งน่าเป็นห่วงหากไม่มีการวางแผนที่จะแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังในระดับพื้นที่ ด้วย อบต.น้ำผุด ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้มีนโยบายที่จะสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านสุขภาพด้วยการขับเคลื่อนให้เป็นพื้นที่นำร่องปลอดบุหรี่ ในโอกาสนี้ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ดำเนินโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ เพื่อให้การวางแผนโครงการสามารถสอดรับกับสภาพปัญหาของชุมชนอันจะนำสู่การลดอัตราการสูบบุหรี่ได้จริง ในช่วงต้นของการดำเนินโครงการ จึงอยู่ระหว่างการสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่ 3 ส่วน ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ การปฏิบัติตามกฎหมายของร้านค้า/สถานที่จำหน่ายบุหรี่ และ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ โดยจะนำผลจากการสำรวจมาเป็นฐานข้อมูลเพื่อวางแผนปฏิบัติงาน 5 ด้าน ได้แก่

1) กำหนดนโยบาย มาตรการ แผนการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

2) สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่หรือเอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่

3) สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4) สร้างทักษะส่วนบุคคล

5) สร้างระบบบริการสุขภาพที่ช่วยให้เลิกบุหรี่โดยมีการส่งต่อเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่ชุมชนตำบลน้ำผุดปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน โดยทำงานร่วมกับทีมนักวิชาการ นำโดย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, อ.ดร.สาโรจน์ นาคจู คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคุณอภิชาติ ธัญญาหาร นักวิชาการจากกองสถิติสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา จึงได้จัดให้มีพิธีลงนาม ความร่วมมือชุมชนตำบลน้ำผุดปลอดบุหรี ซึ่งประกอบด้วยภาคส่วนสำคัญที่จะร่วมมือและสนับสนุนการสร้างชุมชนปลอดบุหรี่ ประกอบด้วย นายวิศาตร แสงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง, โรงพยาบาล, สถานศึกษา, ศาสนสถาน, ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร, ผู้ประกอบการ ร้านค้า, นางสาวแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, นางสาว พรองค์อินทร์ ธาระธนผล ประธานอนุกรรมการสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยว จ.ตรัง เป็นต้น ซึ่งจากรายนามที่กล่าวมานี้เป็นบุคคลและหน่วยงานสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อทำให้ชุมชนตำบลน้ำผุดปลอดบุหรี่ และร่วมกันปกป้องคนในตำบลน้ำผุดให้ปลอดภัยจากบุหรี่ และมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

31 สิงหาคม 2563