ออกแบบ อปท.ปลอดบุหรี่ด้วยฐานข้อมูล

สร้างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสู่ อปท ปลอดบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับโครงการประเมินผลสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่”

ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ วันที่ 3-4 สิงหาคม โดยมี อปท.เข้าร่วม 21 แห่ง จาก 15 จังหวัด เปิดโอกาสให้ภาคีมีทักษะในการใช้เครื่องมือ และจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ ที่สามารถต่อยอดไปสู่แผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบของพื้นที่

กิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 17-18 สิงหาคม อปท.ใดสนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 278 1828

สร้างฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาสู่ อปท ปลอดบุหรี่

จัดอบรม ครบทั้ง 2 รุ่น ตามเป้าหมายเรียบร้อย โดยมูลนิธิรณรงค์ฯ ร่วมกับโครงการประเมินผลสร้างความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนนโยบายฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เครื่องมือเพื่อจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ของพื้นที่” ภายใต้การขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ ครั้งที่ 2 วันที่ 17-18 สิงหาคม โดยมี อปท.เข้าร่วม 22 แห่ง จาก 13 จังหวัด แผนงานต่อจากนี้ พื้นที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลการสูบบุหรี่ในพื้นที่ ต่อยอดไปสู่แผนปฏิบัติการควบคุมยาสูบของพื้นที่ต่อไป

ศูนย์ข้อมูลออนไลน์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

20 สิงหาคม 2563