TUM แอปพลิเคชันใหม่เพื่อท้องถิ่นปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : ท้องถิ่นปลอดบุหรี่

แอปพลิเคชันใหม่ เพื่อท้องถิ่นปลอดบุหรี่

Tobacco Use Monitor (TUM)

ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ ร้านค้า และพื้นที่สาธารณะ ระดับท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด้วยแอปพลิเคชัน TUM (Tobacco Use Monitor)” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง จำนวน 38 แห่ง ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

การอบรมจัดขึ้น เพื่อฝึกการใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้น สำหรับเก็บข้อมูลสถานการณ์การสูบบุหรี่ในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ใน 3 ส่วน คือ พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการเลิกสูบ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ และร้านค้าจำหน่ายบุหรี่ แอปพลิเคชั่นนี้จะเป็นเครื่องมือในเก็บข้อมูล และเป็นตัวช่วยให้ อปท. ได้นำข้อมูลมาพัฒนางานเพื่อการขับเคลื่อนงานการรณรงค์ในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องต่อไป

ข้อมูลโดย : อุรพี จุลิมาศาสตร์ 

เผยแพร่ 3 สิงหาคม 2565