Gen Z Academy รู้ เข้าใจ กฎหมายและเฝ้าระวัง สู่การถ่ายทอดและปฏิบัติจริง

คอลัมน์ : เรื่องเล่าในพื้นที่

Gen Z Academy รู้ เข้าใจกฎหมาย และเฝ้าระวัง

สู่การถ่ายทอดและปฏิบัติจริง

เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2565 โครงการ Gen Z มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย Node เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดการอบรมแกนนำเยาวชน Gen Z Academy หลักสูตรวิชาแกนหลัก “กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน” โดยมีแกนนำนักเรียน Gen Z จำนวน 75 คน จาก 24 โรงเรียน คุณครูที่ปรึกษาชมรม Gen Z โรงเรียนละ 1 คน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยมีผู้ใหญ่ใจดีนายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มาร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม และคุณครูเครือข่ายเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่นมาร่วมให้กำลังใจ 

การอบรมแกนนำเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 และ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นการจัดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพ การให้ความรู้ในหัวข้อ “ทำไมต้องปกป้อง Gen Z จากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” โดยพี่อ้อย ชวาลา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม ผู้ช่วยผู้จัดการ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

กิจกรรมให้น้อง ๆ ได้ทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในสถานีฐานต่าง ๆ โดย พี่ ๆ นิติกร พี่เอท จิระวัฒน์ อยู่สบาย พี่อดิศักดิ์ พุ่มทอง พี่ปริญ ปริญญา ดาระสุวรรณ์ จากกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

การเฝ้าระวัง บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ทางออนไลน์ และแนวทางวิธีการส่งต่อข้อมูลการละเมิดให้หน่วยบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ในบริบท Gen Z พี่ธัญญลักษณ์ อัมพัน นิติกรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น

ประสบการณ์การทำงานรณรงค์จากรุ่นพี่ GenZ พี่อัพ พชรพรรษ์ ประจวบลาภ และพี่ต๊ะ นพดล อินทร์ต๊ะ การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้แกนนำ Gen Z สามารถสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนของตัวเองนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ต่อไป และน้อง ๆ ยังจะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อให้แกนนำ Gen Z สามารถสร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและพื้นที่ชุมชนของตัวเองนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ต่อไป และน้อง ๆ ยังจะได้รับเกียรติบัตรในการอบรมครั้งนี้ด้วย

ได้อะไรจากการอบรมครั้งนี้ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์

เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2565