สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

คอลัมน์ เรื่องเล่าในพื้นที่

สื่ออีสานร่วมเฮ็ดงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประชุมระดมความคิดการขยายความร่วมมือขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในระดับองค์กรสื่อสารมวลชน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานร่วมกับสื่อมวลชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนในระดับองค์กร ที่มีพลังและศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลในมิติต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง และเป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในจังหวัดของท่านสามารถดำเนินงานได้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมี ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรัณญา เบญจกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ คุณปิยะวรรณ เกษเสนา ประธานชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากร โดยการสนับสนุนของ สสส. มุ่งเน้นในการประสานความร่วมมือกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารการรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และตื่นตัวในการควบคุมการบริโภคยาสูบให้มากขึ้น

ซึ่งในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 20 องค์กร ได้แก่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี, สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุท้องถิ่นไทย (วทท.), องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทย (อวชท.), ชมรมวิทยุนักสื่อสารชุมชนเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดกาฬสินธุ์, ชมรมผู้ประกอบกิจการวิทยุ จังหวัดขอนแก่น, ชมรมสถานีวิทยุชัยภูมิ, ชมรมสื่อมวลชนสีขาว จังหวัดอุบลราชธานี, ชมรมวิทยุธุรกิจจังหวัดมุกดาหาร, ชมรมสื่อสร้างสรรค์วิทยุธุรกิจจังหวัดมหาสารคาม, สมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด, มูลนิธินักข่าวนครราชสีมา, สมาคมวิทยุชุมชนนครโคราช, สมาคมวิทยุและสื่อมวลชนร้อยเอ็ด, สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุ และโทรทัศน์จังหวัดสกลนคร, สมาคมนักข่าวจังหวัดอำนาจเจริญ, สมาคมนักข่าวจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักจัดรายการวิทยุอุดรธานี สมาคมนักประชาสัมพันธ์หนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนจังหวัดร้อยเอ็ด และคมชัดทีวี ร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ข้อมูลโดย : วัลภา แก้วศรี ผู้ประสานงานศูนย์ข่าวปลอดควัน

SMARTNEWS เผยแพร่ 27 กรกฎาคม 2565