กลุ่มเด็กและเยาวชน UGZ จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำ Gen Z