ฮู ชื่นชมประเทศไทย บังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ เป็นประเทศแรกในเอเซีย

คอลัมน์ : จับกระแส 

องค์การอนามัยโลก (WHO) และนานาประเทศทั่วโลก ชื่นชมนโยบายควบคุมยาสูบที่เข้มแข็งของประเทศไทย ในการบังคับใช้กฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบ (Plain Packaging) บุหรี่ซิกาแรตทุกยี่ห้อที่ขายในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ซี่งถือเป็นประเทศแรกในเอเซีย

 

ภาพข่าวจาก pptv 36

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้แทนประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ Plain (Standardized) Packaging ซึ่งจัดโดยสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรม รอยัล ออร์คิด เซอราตัน กรุงเทพฯ 

ผู้แทนสำนักงานใหญ่องค์การอนามัยโลก และผู้แทนประเทศต่างๆ ต่างชื่นชมรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการเพื่อการควบคุมยาสูบ และกำหนดให้บุหรี่ซิการแรตทุกยี่ห้อที่วางขายในประเทศไทย ใช้รูปแบบและสีเดียวกัน ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของทวีปเอเซีย

ผลการสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนไทยต่อซองบุหรี่แบบเรียบ โดยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาและนักศึกษาอุดมศึกษา อายุ 15-24 ปี จำนวน 1,239 คน พบว่า กลุ่มวัยรุ่นที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาก่อนเป็นกลุ่มที่ตอบสนองต่อภาพคำเตือนบนซองบุหรี่แบบเรียบมากที่สุด และมีความมั่นใจไม่สูบบุหรี่เพิ่ม 13 เท่า ส่วนกลุ่มที่เคยสูบบุหรี่มาก่อนพบมีความมั่นใจที่จะไม่กลับไปสูบบุหรี่เพ่ิมเกือบ 4 เท่า และซองบุหรี่แบบเรียบส่งผลให้วัยรุ่นประมาณ 2 ใน 3 ไม่อยากซื้อบุหรี่ และเห็นอันตรายจากบุหรี่มากขึ้นกว่าซองบุหรี่แบบเดิม

สำหรับการกำหนดให้ซองบุหรี่มีรูปแบบ และซองมีสีเดียวกันทุกยี่ห้อ ถือเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการลดการสูบบุหรี่ เพื่อป้องกันไม่ให้ธุรกิจยาสูบใช้พื้นที่บนซองบุหรี่เป็นสื่อโฆษณาและส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ยังช่วยทำให้ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่มีความชัดเจนและสื่อสารเตือนภัยกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก WHO - FCTC ที่มีภาคีสมาชิก 181 ประเทศทั่วโลก 

ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

smartnews เผยแพร่ 12 ธันวาคม 2562