"นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก"

คอลัมน์ : ปกป้อง Gen Alpha 

เด็กอนุบาลเป็นนักรณรงค์ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราคาด เพราะเด็กเล็กเป็นแก้วตา ดวงใจของพ่อแม่ พูดหรือทำสิ่งใด พ่อแม่จะฟัง นอกจากจะเป็นทูตรณรงค์ให้ผู้ใหญ่งดสูบบุหรี่แล้ว ยังเป็นการปกป้องตนเองและลดโอกาสที่เด็กๆ จะติดบุหรี่ในอนาคตอีกด้วย

การปลูกฝังเด็กต้องเริ่มจากที่โรงเรียน เด็กจะฟังคุณครูและอยู่ที่โรงเรียนมากกว่าอยู่ที่บ้านโดยเวลาเฉลี่ย มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่เห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นิทานสนุก นิทานสร้างสุข นิทานส่งเสริมคุณภาพสำหรับเด็ก" ครั้งที่ 3 ให้กับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดและประจำอำเภอ ทั่วประเทศ จาก 45 โรงเรียน มีคุณครูเข้าร่วมจำนวน 88 ท่าน เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2562 เพื่อให้คุณครูสามารถผลิตสื่อรณรงค์แบบง่ายๆ จากวัสดุที่หาได้ง่าย ที่สำคัญจะได้เทคนิกการเล่านิทานให้สนุก เด็กๆ มีส่วนร่วมจาก รศ.ดร.เกริก ยุ้นพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็ก ตลอดใน 2 วัน ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง 

ในช่วงเช้า ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ ก็ต้องรู้ก่อนว่า "ทำไมเราจึงต้องรณรงค์กับเด็ก" โดยเฉพาะเด็กเล็กอนุบาล จาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ "ควันบุหรี่มีอันตรายมากมายกับเด็ก" จาก ศ.คลินิก พญ.มุกดา หวังวีรวงศ์ สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินี และประสบการณ์การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียน การนำเอาความรู้และสื่อรณรงค์ไปต่อยอด จากการเข้าอบรมของคุณครู 2 ท่าน คือ คุณครูอัครเดช ดินทรสถาพร จากโรงเรียนอนุบาลอัจฉรา จังหวัดนครราชสีมา คุณครูกนกพร ปรีชาปัญญากุล จากโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ SmartOnline

วันที่ 25 ตุลาคม 2562