ขยายฐานสื่อมวลชนท้องถิ่น เพื่องานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่

คอลัมน์ : สื่อมวลชนท้องถิ่น

เพื่อการขับเคลื่อนงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ให้มีประสิทธิภาพ ต้องสร้างกำลังพลหลายเหล่าทัพ สื่อมวลชนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังพลที่มีศักยภาพและเป็นพลังสำคัญในการสื่อสารถึงผู้กำหนดนโยบายและทุกภาคส่วน สื่อมวลชนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับชุมชน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนงานรณรงค์ในชุมชนเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้จัดสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง ร่วมกันสร้างสังคมและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ให้กับสื่อมวลชนทั่วประเทศจำนวน 52 คน จาก 30 จังหวัด โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ความรู้ถึง "ทำไมต้องควบคุมยาสูบ" ผศ.ศรัณญา เบญจุกล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บอกถึงข้อมูล และสถานการณ์การสูบบุหรี่ในประเทศไทยและทั่วโลก จากนั้นจะได้ทำความเข้าใจกับกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ พ.ศ.2560 กับนิติกรจาก กรมควบคุมโรค นายอิสระ เจนรักสุข

นอกจากนี้ยังได้รับกำลังใจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานบทบาทเชิงรุกจากรุ่นพี่สื่อ 2 ท่านจาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดสงขลา ที่ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่เด่นมากคือ สามารถชวนผู้ประกอบการโรงแรมทั้งในหาดใหญ่ และในเมืองสงขลา "ประกาศเป็นโรงแรมปลอดบุหรี่ 100%" ขยายเครือข่ายได้ 20 โรงแรม คุณสุภาวดี คัมภิรานนท์  อีกท่านคือ คุณปิยะวรรณ เกษเสนา จากจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนงานเข้าถึงผู้กำหนดนโยบาย อย่างเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และการใช้สื่อวัฒนธรรมท้องถิ่นมาร่วมในงานรณรงค์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่ 

ปิดท้ายด้วยการระดมความคิด ไอเดียดีๆ โดยวิทยากรคุณบังอร ฤทธิภักดี เลขาธิการมูลนิธิฯ และคุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี ผู้จัดการมูลนิธิฯ ไอเดียเจ๋งๆ เหล่านี้ สื่อมวลชนทุกท่านพร้อมที่จะกลับไปขับเคลื่อนงานในพื้นที่ จะนำเอาความรู้ที่ได้ไปขยายผล และจัดทำให้เป็นรูปธรรมเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ....เฮ้ 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ Smartnews 

วันที่ 14 ตุลาคม 2562