โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อไปในอนาคต จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ สร้างความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ จากการสนับสนุนของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งในเรื่องของสถานที่การจัดกิจกรรม การให้ความร่วมมือของบุคลากรครูในสถานศึกษา รวมถึงเทคนิค วิธีการและความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้เหมาะสมกับวัย และความสนใจผู้เรียน

และความร่วมมือและสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนส่งเสริม ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ในเวทีต่างๆ จึงเกิดนวัตกรรม “Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

“Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่” เป็นนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาทุกท่าน ร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การดำเนินการ การสรุปกิจกรรม และร่วมวิเคราะห์ถึงผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรมตามนวัตกรรม Walk Rally 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ทั้งต่อตัวผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการร่วมดำเนินการ

แต่ละฐานของกิจกรรม walk rally 8 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมปริศนาคำทายโรคร้ายจากบุหรี่ (โดยนายสุทธิพงษ์ ดวงจันทร์จากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส)  

2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมการสร้างกราฟ และแผนภูมิ สถิติการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน

3.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรม สาธิตการทดลองเรื่องสารพิษในควันบุหรี่ และรู้จักสารพิษในควันบุหรี่

4.กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในกิจกรรม เรียนรู้และเข้าใจพระราชบัญญัติยาสูบ2560

5.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กิจกรรม สร้างสรรค์โปสเตอร์รณรงค์งดสูบบุหรี่

6.กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพละศึกษา กิจกรรม อักษรซ่อนโรค

7.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ กิจกรรม ตามล่าภัยจากบุหรี่

8.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กิจกรรม คำศัพท์ที่น่าสนใจเรื่องพิษภัยบุหรี่ และกิจกรรมบูรณาการภาษาสร้างศิลป์

ผลที่ได้ต่อนักเรียน นักเรียนมีความรู้และความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ มีทักษะชีวิตในการปฏิเสธรวมถึงรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลที่ได้ต่อบุคลากรครู คุณครูได้แนวทางในการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลาย น่าสนใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่ว เกิดความร่วมมือแก้ไขปัญหานักสูบหน้าใหม่ในอนาคตต่อไป ผลต่อสถานศึกษา ได้รับการยอมรับในฐานะโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ มีแนวทางการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลต่อชุมชน เกิดกระแสความตื่นตัวเรื่องของการรณรงค์ การงดสูบในครอบครัวที่มีการสูบบุหรี่ การเฝ้าระวังมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมาย รวมถึงการสอดส่องดูแลนักเรียนและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่

ข้อมูลโดย ครูดนุโชติ ชัยชะนะ โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน

วันที่ 21 กันยายน 2562