มุ่งมั่น เข้มแข็ง สู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ 100%

คอลัมน์ : รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา เครือข่ายครูส่วนกลางได้ลงพื้นทืี่เพื่อมาเยี่ยมชมนวัตกรรมเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ 100% สิ่งที่เห็นคือ ตั้งแต่ป้ายชื่อโรงเรียน ประตูทางเข้าโรงเรียน บริเวณด้านข้าง ถนนทางเดิน ล้วนเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ เรากำลังพูดถึงโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ตั้งอยู่ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โรงเรียนในระดับมัธยมต้นถึงมัธยมปลาย ม.6 มีนักเรียนกว่า 400 คน คุณครู 39 ท่าน ที่ประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่า “โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคมปลอดบุหรี่” 100 % ตามกฎหมาย

ครูธีรศักดิ์ ลาภภพเพิ่มพูน เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เป็นผู้มีอุดมการณ์ และเป็นเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ จากโจทก์ที่ได้ คือการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน ครูได้เล่าให้ฟังว่า โดยตามกฎหมายโรงเรียนต้องเป็นเขตปลอดบุหรีี่ 100 % อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นนวัตกรรมที่ทางโรงเรียนจัดทำจึงเน้นไปที่ การช่วยเด็กที่ติดบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ เพราะเป็นช่วงวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ เนื่องจากโรงเรียนเป็นระดับชั้นมัธยม เด็กบางคนติดบุหรี่จากโรงเรียนเก่า บางคนเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่อยากทดลองอะไรใหม่ๆ เราจึงต้องหากิจกรรมที่ให้เด็กทำ เพื่อที่จะไม่ไปมั่วสุมสูบบุหรี่กัน แม้แต่ตอนอยู่นอกโรงเรียน 

ทางโรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะเชิญทุกภาคส่วนในอำเภอมาร่วมเป็นคณะกรรมการ มีนายกเทศมนตรี อำเภอ สสจ. สถานีตำรวจ โรงพยาบาล และโรงเรียนในอำเภอ มีการทำงานที่เชื่อมกัน และบูรณาการร่วมกัน

จุดเด่นที่มีของโรงเรียน คือ มีครูที่เป็นแกนนำเข้มแข็ง เป็นโรงเรียนต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ของเครือข่ายที่จะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน มีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับเรื่องบุหรี่ เพราะบุหรี่นำไปสู่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ ถ้าเราป้องกันการสูบบุหรี่ได้ ก็จะลดปัญหาเรื่องยาเสพติในโรงเรียน อีกส่วนที่เป็นแรงสำคัญ คือ สภานักเรียน และแกนนำที่มีความแข็งขัน ให้ความร่วมมือช่วยดูแลเพื่อนๆ  ข่วยครูจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ  อย่างเช่น กิจกรรมของท้องถิ่นการสงฆ์น้ำพระธาตุ จัดขบวนรณรงค์ร่วมในขบวนแห่ด้วย ทำให้เกิดการดำเนินงานที่ขับเคลื่อนไปได้ในชุมชน 

สำหรับการกล้ายอมรับว่า "สูบบุหรี่" ของกลุ่มเสี่ยง ทั้งนักสูบหน้าใหม่และเก่า  ทำให้การช่วยเหลือและเข้าถึงเป็นไปได้ง่ายและถูกทาง พยายามให้เค้าเอาเวลาว่างมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างเช่น การปลูกพืชผัก  

นี่เป็นแนวทางการทำงานของโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ที่ต้องยอมรับว่า หากมีทีมที่เข้มแข็ง การขับเคลื่อนงานก็จะสำเร็จได้ งานควบคุมยาสูบ ต้องใช้แรงขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนไปพร้อมๆ กัน ถือเป็นหัวใจสำคัญของการรณรงค์เพื่อสังคมปลอดบุหรี่ 

ภาพและข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ 

6 กันยายน 2562