สื่อมวลชนยกระดับเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ

คอลัมน์ จับกระแส

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำของสื่อมวลชท้องถิ่น ยกระดับเป็นนักขับเคลื่อนนโยบายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบ เพื่อให้เป็นผู้นำ เป็นนักขับเคลื่อนกิจกรรมนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ในรุ่นที่ 1 จำนวน 26 คน จาก 13 จังหวัด เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม เป็นเวลา  2 วันครึ่ง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถ.วิภาวดีรังสิต

ในการอบรมเข้มครั้งนี้ เพื่อให้สื่อมวลชนท้องถิ่น ได้พัฒนารูปแบบกิจกรรมการรณรงค์ ให้เกิดเป็นนโยบายของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ ปี 2560 ให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในการอบรมผู้นำสื่อจะได้เขียนโครงการการรณรงค์เพื่อให้เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ จากประเด็นคำถาม 9 ข้อที่เป็นหัวใจสำคัญของนักขับเคลื่อนนโยบาย ที่จะต้องตอบให้ได้และร่วมพัฒนากิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ มีบทเรียนจากผู้นำรุ่นพี่ที่ขับเคลื่อนงานจนเป็นผลสำเร็จมาร่วมแลกเปลี่ยน โดยมีวิทยากร ผศ.ดร.ลักขณา เติมศิริกุลชัย คุณบังอร ฤทธิภักดี คุณแสงเดือน สุวรรณรัศมี มาร่วมเสนอแนะให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เกิดโครงการรณรงค์จริงในพื้นที่  โดยมี คุณจิระวัฒน์ อยู่สะบาย มาทำความเข้าใจกับกฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่ และ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิฯ มาร่วมให้กำลังใจ 

หลังจากการอบรมในสองวันครึ่งนี้ จะเกิดโครงการในพื้นที่ทั้งหมด 13 โครงการ 13 จังหวัด และ Smart News จะได้นำเสนอผลการดำเนินงานมาเผยแพร่ในโอกาสต่อไป

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ SmartNews 

วันที่ 4 สิงหาคม 2562