สถาบันยุวทัศน์จับมือภาคีรัฐบาลไทย-สปป.ลาว ผลักดันข้อเสนอสู่หน่วยงานของรัฐทั้ง 2 ประเทศ

คอลัมน์ : สารเยาวชน

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส) และเครือข่ายเยาวชนอาสาสมัครปลอดควันยาสูบ ในโรงเรียน ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด และสารเสพติด (ประเด็นบุหรี่ และแอลกอฮอล์) ระหว่างวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

โดยมีเป้าหมายการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาเยาวชนอาเซียน (YDI - Youth Development Index) ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนด้านเยาวชน ซึ่งเป็นเวทีหารือแนวทางส่งเสริมอาสาสมัครเยาวชน โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เสริมสร้างความเข้าใจทางวัฒนธรรมและพัฒนาอัตลักษณ์อาเซียน ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอาเซียน 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ากากระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมดังกล่าวเป็นแนวทางการพัฒนาเยาวชนอาเซียน ในประเด็นสถานการณ์วัยรุ่น ที่เชื่อมโยงกับตัวชี้วัดการพัฒนาเยาวชน อาเซียน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ ด้านการจ้างงานและการสร้างโอกาส ด้านการมีส่วนร่วมของเยาวชน ด้านค่านิยมและอัตลักษณ์ ทั้งนี้เห็นว่าการจัดประชุมดังกล่าว ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เยาวชนไทยกับเยาวชนลาว จะได้ร่วมมือกันพัฒนาผลผลิตประชากรของประเทศไทยในมิติด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม”

นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ หัวหน้าสำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านความร่วมมือเยาวชนอาเซียน กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ Thai - Lao, Youth Forum for Anti Drugs “ค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการทำงาน จิตอาสา หรืออาสาสมัครของเยาวชนสองประเทศ ในมิติด้านสุขภาพ ได้แก่ ยาเสพติด สุรา และยาสูบ โดยนำคุณธรรมด้านวินัย และจิตอาสา มาส่งเสริม ปลูกฝั่งและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนสองฝั่งโขง (ไทย - สปป.ลาว) เพื่อป้องกันยาเสพติด บูรณาการกระบวนการสร้างวินัย ในตนเองของผู้นำเยาวชน ให้ตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ของตนเองอีกด้วย

สำหรับข้อเสนอที่ได้รับจากเวทีดังกล่าว มีด้วยกัน 4 ข้อ ดังนี้

1. ขอให้รัฐบาลดำเนินการสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพอันนำไปสู่การติดยาเสพติดของเยาวชน

2. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อันจะนำไปสู่การลดอัตราการติดยาเสพติด บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

3. ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการผลิตสื่อของเยาวชนเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ

4. ขอให้รัฐบาลส่งเสริมค่านิยมวินัยเชิงบวกกับเยาวชนเพื่อไม่ให้เยาวชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท โดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท) ในฐานะฝ่ายเลขานุการการดำเนินงานจะผลักดันให้ข้อเสนอดังกล่าวถูกนำไปใช้ให้เป็นผลรูปธรรมมากที่สุด

ข้อมูลโดย นายพชรพรรษ์​ ประจวบลาภ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562