นิทานสร้างสุข ลูกหลานปลอดควันบุหรี่

คอลัมน์ : Gen Alpha ปลอดบุหรี่

นิทานเป็นสื่อการเรียนการสอน เป็นสื่อสร้างสรรค์ปลูกฝังเด็กให้ปรับเปลี่ยนประพฤติและเรียนรู้พร้อมที่จะปฏิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ในเด็ก Gen Alpha ซึ่งเป็นเด็กอายุจาก 7 ขวบถึงแรกเกิด 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการกับโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็กในเขตกรุงเทพฯ และในสังกัดเครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อให้คุณครูสามารถผลิตสื่อหนังสือนิทานที่สอดแทรกเรื่องพิษภัยบุหรี่ ปลูกฝังกับเด็ก Gen Alpha ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

โดยในการอบรมนอกจากจะได้รับความรู้ถึงอันตรายจากควันบุหรี่ที่เกิดกับเด็ก จาก ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์ฯ แพทย์หญิงอัจฉราพร แม้นธนาวงศ์สิน จากหน่วยผิวหนังเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีพิธีกรสาวสวยคนเก่ง คุณศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ จากรายการชีวิตชีวา ช่อง TVHD 33

คุณครูจะได้เรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ง่ายๆ จากสิ่งของที่สามารถหาได้อยู่รอบตัวเรา นำมาเล่าเป็นนิทาน เทคนิกการเล่านิทานแบบสนุกสนาน ที่สำคัญจะได้เทคนิคการทำหนังสือนิทานง่ายๆ จาก รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมเด็ก พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่น ที่จังหวัดอยุธยา 

รศ.เกริก ยุ้นพันธ์ุ ได้ให้นิยามของ "นิทาน" ไว้ในการอบรมว่า "นิทานให้ความอบอุ่นมากกว่าอ้อมกอดของวงแขน"  หวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณครูได้นำกลับไปใช้ในโรงเรียน เพื่อร่วมกันปกป้องเด็ก Gen Alpha จากควันบุหรี่มือสองและมือสาม

ข้อมูลโดย : สุขสันต์ เสลานนท์ กองบรรณาธิการ SmartNews

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562