"สูบบุหรี่ในบ้าน" ทำไมถึงเป็นความรุนแรงในครอบครัว

คอลัมน์ : จับกระแส

นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวในการแถลงข่าวเรื่อง "บ้านปลอดบุหรี่ / อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า จากงานประชุมวิชาการบุหรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18  ว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2562 จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศ 90 วัน จึงจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค.2562

พ.ร.บ.ฉบับนี้ เน้นการป้องกันความรุนแรงในครอบครัว ส่งเสริมครอบครัวและคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลต่างๆ โดยในส่วนของความรุนแรงในครอบครัว กำหนดไว้ชัดเจนว่าเป็นการกระทำใด ๆ ที่บุคคลในครอบครัวได้กระทำต่อกันโดยเจตนาให้เกิดหรือในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ สุขภาพ เสรีภาพ หรือชื่อเสียงของบุคคลในครอบครัว ซึ่งครอบครัวมี 3 ลักษณะ คือ ตามสายโลหิต ตามพฤตินัย/นิตินัย และบุคคลที่ต้องพึ่งพาอาศัยและอยู่ในครัวเรือนเดียวกัน

ทำไมการสูบบุหรี่ถึงเป็นความรุนแรงในครอบครัว 

ข้อมูล : กองบรรณาธิการ smartnews

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562