คผยจ. ผนึกกำลังร่วมสร้างสังคมจังหวัดปลอดบุหรี่

คอลัมน์ : จับกระแส

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดการสัม,นาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑยาสูบจังหวัด ใน 8 จังหวัดคือ มหาสารคาม กาฬสิทธิ์ อุดรธานี ยะลา กระบี่ พังงา ระนอง และน่าน เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 4 หลัก คือ 1.การเพิ่มสมรรถนะงานควบคุมยาสูบจังหวัด 2.การป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 3.การขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ 4.การช่วยและรักษาคนสูบบุหรี่ให้เลิก รวมทั้งวางแผนและนำเสนอการขับเคลื่อนงานในก้าวต่อไป 

แต่ละจังหวัดก็จะมีจุดเด่นของการขับเคลื่อนงานตามบริบทในพื้นที่ ดังนี้

จังหวัดอุดรธานี มีการจัดตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิครบทุกสาขาและมีความเข้มแข็งมาก มีการดำเนินงานทั้งระดับหมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน ระดับอำเภอและระดับจังหวัด ผู้บริหารระดับจังหวัดให้ความสำคัญ มีการติดตามผลการดำเนินงานในการประชุม คป.สจ.ทุก 2-3 เดือน โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเป็นโรงพยาบาลต้นแบบในการช่วยคนเลิกสูบบุหรี่ มีการสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง 

จังหวัดมหาสารคาม มีเครือข่ายการทำงานที่ประสานกันในทุกหน่วยงาน มีตลาดเทศบาลที่เป็นต้นแบบและทำได้อย่างเข้มแข็ง และจะขยายไปสู่ตลาดอื่นๆ ที่เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด  

จังหวัดกาฬสิทธิ์ุ มีการผลักดันนโยบาย 4 ด้าน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนา อปท. ในการทำงานควบคุมยาสูบ รณรงค์ให้สถานศึกษาทุกแห่งปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบเฝ้าระวังมิให้ร้านค้าขายบุหรี่กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย

จังหวัดระนอง มีการพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ ในระดับจังหวัด ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ จัดตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการในทุกระดับ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่าย สร้างเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานควบคุมยาสูบจังหวัด

จังหวัดยะลา สนับสนุนให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ และเยี่ยมเพื่อเสริมพลังกับหน่วยงานราชการ การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อทุกรูปแบบ จัดกิจกรรมรณรงค์กับผู้นำศาสนาอิสลาม จัดประชุมพัฒนาองค์ความรู้ เรื่องการควบคุมยาสูบฯ มีพบปะผู้บริหารทุกระดับ 

จังหวัดกระบี่ จัดเวทีการมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทีมงาน ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สื่อมวลชน อสม. เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมบุหรี่ใหม่ เน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน ในระดับปรถม มัธยม และอาชีวะ ปลอดบุหรี่ เป็นการป้องกันนักสูบหน้าใหม่และลดจำนวนคนสูบบุหรี่ในจังหวัด

จังหวัดน่าน การขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด ประชุมพัฒนาศักยภาพ ครู เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ในระดับประถมและมัธยม มีระบบคัดกรอง บำบัดรักษา ช่วยเลิกในโรงพยาบาลและ รพ.สต พัฒนาชุมชนต้นแบบ

จังหวัดพังงา มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การอบรมแกนนำและครู เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ ใน 7 มาตรการ และขยายในส่วนของร้านอาหารปลอดบุหรี่ 

หลังจากที่วิทยากรได้มีข้อเสนอแนะ กลับไปนี้ คผยจ. แต่ละจังหวัดก็จะได้กลับไปพัฒนาการดำเนินงานตามที่ได้รับคำแนะนำในบริบทของแต่ละจังหวัด จะได้มานำเสนอในโอกาสต่อไป 

ข้อมูลโดย สุขสันต์ เสลานนท์ 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562