เยาวชน 6 จังหวัดเร่งขับเคลื่อนสร้างองค์ความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า

คอลัมน์ : สารเยาวชน

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายเยาวชนใน 6 จังหวัด โดยเมื่อเดือนเมษายน 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช ได้ร่วมกันจัดทำแผนเพื่อขับเคลือนงานในระดับพื้นที่ให้ได้รับความรู้ถึงโทษและพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า และให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ โดยมี 6 จังหวัด 6 พื้นที่ คือ 

1.เครือข่ายเยาวชนศรีสโตย จังหวัดสตูล กับกิจกรรม Gen Z Gez Satun รวมพลังเยาวชนไม่ทนต่อควันบุหรี่ไฟฟ้า 2 รุ่น เยาวชนเข้ารวม 70 คน 

2.เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 100 คน โดยมีร้องผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด และกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนในเรื่องภัยบุหรี่ไฟฟา

 

3.เครือข่ายเยาวชนปกป้องสิทธิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการ หัวข้อ "เยาวชนรู้เท่าทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้า ยาเสพติดแปลงกาย" นักศึกษาร่วมฟังกว่า 200 คน 

4.สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การนำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษและสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะแกนนำเยาวชนสู่โรงเรียนปลอดบุหรี่ (ไฟฟ้า) 

5.สภาเด็กและเยาวชนตำบลไร่น้อย จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรม Talk Show ให้ความรู้แก่เยาวชน เรื่องพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 12 สถานศึกษา มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 800 คน 

6.เครือข่ายเยาวชนตะวันออกดีจัง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมประกวดจัดทำคลิปรณรงค์ผ่านสมาร์ทโฟน แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

ทั้งนี้ เป็นความมุ่งหวังให้เครือข่ายโดยเฉพะาเยาวชน ได้รู้และตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ว่ามีอันตรายเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดา ด้วยบริษัทบุหรี่ต้องการลูกค้าหน้าใหม่ รายใหม่ ซึ่งก็คือเยาวชนนั่นเอง เข้ามาเสพติดบุหรี่เพ่ิมมากขึ้น 

ข้อมูลโดย พชรพรรษ ประจวบลาภ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562