เยาวชนเพชรบูรณ์รวมตัวปลุกจิตสำนึกผู้ใหญ่ หยุดเผาปอดด้วยบุหรี่

คอลัมน์ : เรื่องจากเครือข่าย

ตัวเลขที่น่าตกใจ ตัวเลขการสูบบุหรี่ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพิ่มขึ้น 26% ต่อปี ส่วนใหญ่กำลังศึกษาอยู่ และมีผู้ป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลกว่า 7 พันปี ค่ารักษาพยาบาลปีละ กว่า 200 ล้านบาท

สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเพชรบูรณ์ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และภาคีเครือข่ายผู้นำหมู่บ้านภายในตำบล สถานีวิทยุชุมชนพลังแห่งรัก อ.ชนแดน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินแจกสื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์เรื่องพิษภัยบุหรี่ในชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และปลอดภัยจากควันบุหรี่ 

โดยมี ร้อยตำรวจตรี สุขสัณห์ ภิชัย แกนนำจิตอาสาเครือข่ายนักรณรงค์ ได้กล่าวถึงกิจกรรมนี้ว่า "ปัจจุบันการสูบบุหรี่ของเยาวชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ 1,300 คน พบว่า ร้ยอละ 23.6 เคยสูบบุหรี่ ร้อยละ 32.9 มีบุคคลในบ้านสูบบุหรี่ มีพ่อสูบบุหรี่ร้อยละ 38.8% มีเพื่อนสูบบุหรี่ร้อยละ 30.4 ดังนั้น การดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ให้มีบทบาทในการรณรงค์ รวมถึงการรู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่ จะเป็นการเป้องกันนักสูบหน้าใหม่จากการสูบบุหรี่ ไม่ให้เพ่ิมขึ้น"

ภาพและข้อมูลโดย วิไลวรรณ หาญกลิ้ง เครือข่ายนักรณรงค์จังหวัดเพชรบูรณ์ 

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562