Happy Model นวัตกรรมโรงเรียนหางดงเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่

คอลัมน์ รอบรั้วโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ระดับมัธยมศึกษาต.หางดง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ การทำงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีจุดแข็งที่เด่นด้วยความพร้อมทั้งตัวบุคลากร และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการทำโรงเรียนปลอดบุหรี่ รวมทั้งวิสัยทัศน์ของผู้บริหารท่านผู้อำนวยการ ศรันย์ วรรณรัตน์ กับรูปแบบนวัตกรรม Happy Model คืออะไร เรามาฟังจากท่าน ผอ.พูดถึงเรื่องนี้กัน

จริงๆ แล้ว โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ มีการทำงานขับเคลื่อนการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในโรงเรียนอย่างเข้มแข็งอยู่แล้ว โดยครูสุพิมพ์ ค้าขาย และทีมคุณครู ผมเข้ามาเป็น ผอ.ได้ประมาณ 10 เดือน ก็เห็นทั้งสภาพแวดล้อม และการทำกิจกรรมต่างๆ ในเรื่องนี้ดีอยู่แล้วเป็นฐานเดิม จึงเป็นการ สานต่อเพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนมากกว่า เอื้อให้มีการทำงานด้วยวิสัยทัศน์ คือ “ก้าวย่างให้มั่นคง พัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”

อย่างไร ก็คือการใช้สถาบันครอบครัวเป็นฐาน ให้ชุมชนมีส่วนร่วม วิเคราะห์องค์กรว่า มีจุดเด่นและมีจุดแข็งอะไรบ้าง อีกทั้งมีบุคลากรที่ทำงานขับเคลื่อนได้ดีอยู่แล้ว ชุมชนตอบรับโครงการนี้เป็นอย่างดี มีนวัตกรรมช่วยนักเรียนเลิกบุหรี่ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ นายอำเภอวิทยา คงพาณิชย์ และทุกภาคส่วน มีการตอบรับด้วยดี

แนวคิดรูปแบบ Happy model คือ เป็นตัวโมเดลการพัฒนาโรงเรียนของเราให้สอดคล้องกับโรงเรียนปลอดบุหรี่

H  =  Head ตัวองค์กร  A = A community  ชุมชน P = Partnership หุ้นส่วน 

P  = Participation การมีส่วนร่วม Y = Young เด็กและเยาวชน ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

จากการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับจากนักเรียน จากผู้ปกคอรง และชุมชนมีการตอบรับ เป็นอย่างดี โรงเรียนมีจุดแข็ง มีการป้องกันยาเสพติดและบุหรี่อย่างเข้มแข็งในทุกภาคส่วน ใช้โรงเรียนเป็นโมเดล ทำงานเชิงประจักษ์ รับรู้ และดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน ทำให้ประชาชนรับรู้ถึงการทำงานเรื่องปลอดบุหรี่ นายอำเภอก็สังการให้ทุกภาคส่วนให้ความช่วยเหลือชุมชนประชาสัมพันธ์อออกสื่อหนังสือพิมพ์ของโรเงรียน เผยแพร่ต่อหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน

เป้าหมายความสำเร็จ คาดหวัง ในปี 2563 เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเ และศุนย์ปลอดบุหรี่แบบยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับอภเภอและจังหวัด 

แฮปปี้ โมเดล ขณะนี้มี 8 โรงเรียน 6 เทศบาลในอำเภอหางดง เข้ามามีส่วนร่วม ผู้บริหารประกาศนโยบายที่ชัดเจน สนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ ตัวผมเองไม่สูบบุหรี่ แฮปปี้โมเดลเป็นสถานที่ที่ทำงานอย่างมีความสุข ทั้งครูและคนทำงาน มีพี่สอนน้อง การตอบรับโมเดลนี้ มีความชัดเจน มีสำนักงานเขตเข้ามาติดตาม ได้นำเสนอเข้ารับเลือกให้เป็นโรงเรียนมาตรฐาน ได้รางวัลคุณภาพจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย

ได้รางวัลทั้งทางด้านคุณภาพ และรางวัลที่เลิศที่สุด คือการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียนและชุมชน นี่คือความภูมิใจของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 

สัมภาษณ์ นายศรันย์​ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงฯ 

เรียบเรียงข้อมูลโดย สุขส้นต์ เสลานนท์

1 พฤษภาคม 2562