“วันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก 2018” (World Chronic Obstructive Pulmonary Disease : COPD)

คอลัมน์ 108 ไอเดีย 

ในประเทศไทยโรคถุงลมโป่งพองรุนแรงขึ้นทุกปี พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคถุงลมโป่งพองกว่า 3 ล้านคน ขณะที่ทั่วโลกมีผู้ป่วยทั้งหมด 300 ล้านคน และที่น่าวิตกกังวล คือ “ประเทศไทยมีจานวนผู้ป่วยเข้าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล จากอาการของโรคถุงลมโป่งพองมากกว่าปีละ 1 ล้านครั้ง” หากพวกเราสามารถดูแลคนไข้ได้อย่างเป็นองค์รวม โดยดูแลตั้งแต่ก่อนป่วย - หลังป่วย รวมทั้งดูแลในทุกๆ มิติของชีวิต และส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีศักยภาพในการดูแลตนเอง ส่งเสริมให้ครอบครัวและชุมชนร่วมกันดูแลผู้ป่วย รวมไปถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคถุงลมโป่งพองไม่ให้มีอาการรุนแรง จะส่งผลให้ผู้ป่วยและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คลินิกโรคหลอดลม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มศว ได้เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง จึงได้จัดกิจกรรมวันรณรงค์โรคถุงลมโป่งพองโลก (World COPD Day2018) และเปิดชมรม “ลมวิเศษ” ขึ้น อย่างเป็นทางการ เพื่อเสริมพลังและแรงจูงใจให้แก่ ผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักว่าโรคถุงลมโป่งพองเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญโรคหนึ่งของประเทศ มีสาเหตุสำคัญมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดต่างๆ ผู้ป่วยโรคนี้ต้องทุกข์ทรมานจากการเสื่อมสภาพของถุงลม และปอด  เชิญชวนให้ ลด ละ เลิกบุหรี่ “ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาร่วมมือร่วมใจแสดงพลัง ให้โลกเราปลอดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพราะมันคือสินค้าแห่งความตาย...”

ข้อมูลโดย สุขฏิพจน์ พรศรี กองบรรณาธิการ Smartonline 

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561